No. Host/Conference Participating Students Date
225 AAMAS 2017 Weiran Shen 2017-05-08-2017-05-12
224 ICDE 2017 Dong Wang 2017-04-19-2017-04-22
223 www 2017 Zhixuan Fang,Qian Yang 2017-04-03-2017-04-07
222 APS March Meeting 2017 Fei Wang,Ling Hu,Weiting Wang,Yuan Xu 2017-03-13-2017-03-17
221 AAAI 2017 Weiran Huang,Yulong Zeng,Yong Cheng,Chuang Gan 2017-02-04-2017-02-09
220 SODA 2017 Lingxiao Huang 2017-01-16-2017-01-19
219 CDC 2016 Zhixuan Fang 2016-12-12-2016-12-14
218 ISAAC 2016 Lijie Chen 2016-12-11-2016-12-15
217 NIPS 2016 Zhiyuan Li 2016-12-05-2016-12-10
216 ACM Sensys+BuildSys 2016 Xiaoqi Chen 2016-11-16-2016-11-18
215 IEEE LCN 2016 Chenxing Li 2016-11-06-2016-11-10
214 SIGSPATIAL 2016 Mengwen Xu, Tianyi Hao 2016-10-31-2016-11-04
213 TQC 2016 Xiao Yuan 2016-09-26-2016-10-01
212 ReSys 2016 Qingpeng Cai 2016-09-16-2016-09-20
211 UbiCom 2016 Mengwen Xu, Mengyu Zhou 2016-09-12-2016-09-16
210 第42届大规模数据库会议 Xiaohang Zhang 2016-09-05-2016-09-11
209 SIGCOMM 2016 Yiran Li 2016-08-22-2016-08-26
208 ESA 2016 Lingxiao Huang 2016-08-22-2016-08-24
207 CTW 2016 Yuanxi Dai, Song Zuo 2016-08-22-2016-08-26
206 CTW 2016 Lijie Chen, Ruosong Wang, Hanrui Zhang, Yuhao Du 2016-08-21-2016-08-27