Current

...
Yanqing Liu
Quantum Computing

...
HaiYan Wang
Quantumn Information

...
Shuhao Wang
Deep Learning

...
Zhongxiao Wang
Deep Learning, Computer Vision

...
Qi-Bo Zeng
topological matter, theoretical condensed matter physics

...
Denghui Zhang
Trusted Computing, Financial Security