Publications

139.

Zhu Cao, Qi Zhao, and Xiongfeng Ma. Performance of device-independent quantum key distribution. Physical Review A 94, 012319 (2016).  

138.

Zhu Cao, Zhen-Qiang Yin, and Zheng-Fu Han. Trustworthiness of measurement devices in round-robin differential-phase-shift quantum key distribution. Physical Review A 93, 022310 (2016).  

137.

Mark Um, Junhua Zhang, Dingshun Lv, Yao Lu, Shuoming An, Jing-Ning Zhang, Hyunchul Nha, M. S. Kim, Kihwan Kim. Phonon arithmetic in a trapped ion system. Nature Communications 7, 11410 (2016).  

136.

Shuoming An , Dingshun Lv , Adolfo del Campo & Kihwan Kim. Shortcuts to adiabaticity by counterdiabatic driving for trapped-ion displacement in phase space. NATURE COMMUNICATIONS 7:12999, 2016.  

135.

Yipu Song, Haonan Xiong, Wentao Jiang, Hongyi Zhang, Xiao Xue, Cheng Ma, Yulin Ma, Luyan Sun, Haiyan Wang, and Luming Duan. Coulomb Oscillations in a Gate-Controlled Few-Layer Graphene Quantum Dot. Nano Lett. 2016. DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b02522.  

134.

Thai M. Hoang, Yue Ma, Jonghoon Ahn, Jaehoon Bang, F. Robicheaux, Zhang-Qi Yin, and Tongcang Li. Torsional Optomechanics of a Levitated Nonspherical Nanoparticle. Physical Review Letters 117, 123604(2016).  

133.

Jiajun Ma, Benjamin Yadin, Davide Girolami, Vlatko Vedral, and Mile Gu. Converting Coherence to Quantum Correlations. Physical Review Letters 116, 160407 (2016).  

132.

P.-Y. Hou, Y.-Y. Huang, X.-X. Yuan, X.-Y. Chang, C. Zu, L. He & L.-M. Duan. Quantum teleportation from light beams to vibrational states of a macroscopic diamond. Nature Communications 7: 11736 (2016).  

131.

A. Hamma, S. M. Giampaolo, F. Illuminati. Mutual information and spontaneous symmetry breaking. Phys. Rev. A 93, 012303 (2016).  

130.

Zhu Cao ,Hongyi Zhou ,Xiao Yuan, Xiongfeng Ma. Source-Independent Quantum Random Number Generation. Physical Review X, 2016, 6(1):011020-1-011020-11.  

129.

Tongzang Li, Zhangqi Yin. Quantum superposition, entanglement, and state teleportation of a microorganism on an electromechanical oscillator. Science Bulletin, pp.163-171, 61(2), 2016.  

128.

Zhang-qi Yin, Zhao Nan, Tongcang Li. Hybrid opto-mechanical systems with nitrogen-vacancy centers. SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy 58, 050303 (2015), pp.1-12.  

127.

Zhang-qi Yin, W. L. Yang, L. Sun, L. M. Duan. Quantum network of superconducting qubits through opto-mechanical interface. Phys. Rev. A 91, 012333 (2015).  

126.

Xian-Peng Zhang, Li-Tuo Shen, Zhang-Qi Yin, Huai-Zhi Wu, Zhen-Biao Yang. Resonator-Assisted Quantum Bath Engineering of a Flux Qubit. Phys Rev. A 91, 013825 (2015).  

125.

W. L. Song, Zhang-qi Yin, W. L. Yang*, Xiaobo Zhu, F. Zhou and M. Feng. One-step generation of multipartite entanglement among nitrogen-vacancy center e. Sci Rep 5, 7755 doi:10.1038/srep07755.  

124.

Shuoming An, Jing-Ning Zhang , Mark Um, Dingshun Lv, Yao Lu , Junhua Zhang, Zhang-qi Yin, H. T. Quan, and Kihwan Kim. Experimental Test of Quantum Jarzynski Equality with a Trapped Ion System. Nature Physics 11, 193 (2015).  

123.

Xiang Zhang1, Yangchao Shen, Junhua Zhang, Jorge Casanova, Lucas Lamata, Enrique Solano, Man-Hong Yung, Jing-Ning Zhang & Kihwan Kim. Time Reversal and Charge Conjugation in an Embedding Quantum Simulator. Banasque Workshop on Quantum Simulation 2015 (QS 2015), Feb. 22-27, Spain.  

122.

Jing Qiu, Yang-Yang Wang, Zhang-Qi Yin, Mei Zhang, Qing Ai, and Fu-Guo Deng. Quantum Zeno and Zeno-like effects in nitrogen vacancy center. pp.1-8, Scientific Reports | 5:17615.